Een ander perspectief op ayahuasca

(De effecten van het gebruik van ayahuasca bij (hoog) gevoelige mensen)

Naar mijn mening kan het voor (hoog) gevoelige mensen onverstandig zijn om ayahuasca te gebruiken. In het onderstaande artikel wil ik uitleggen waarom ik tot die mening gekomen ben. Ik voel me erg gegrepen door het effect van psychedelische middelen waaronder ayahuasca. Ik zie wat het bij mensen teweeg brengt. Ik weet uit eigen ervaring dat het leven zwaar kan zijn en het gebruik van deze middelen wat kan helpen om zaken vanuit een ander perspectief te zien.

Oorspronkelijk werd ayahuasca gebruikt door inheemse stammen in Zuid-Amerika. Het bewustzijn van deze mensen is anders dan het onze: er is een heel sterk groepsbewustzijn en een diep ervaren van de omringende wereld als een levend iets. Het wereldbeeld is magisch.
Onder leiding van ervaren sjamanen werd het gebruikt om mensen dieper te verbinden met de natuur. Die is daar in de vorm van de jungle heel intens en direct aanwezig. De uiterlijke werkelijkheid van de jungle is daar even levend – en betekenisvol – als de innerlijke werkelijkheid. Dit heeft een diepe en vanzelfsprekende band tussen uiterlijke en innerlijke werkelijkheid tot gevolg die voor de verstedelijkte westerse mens bijna niet voorstelbaar is.

Het gevolg is dat daar nieuw ontdekte innerlijke dimensies als vanzelfsprekend geaard worden; ze geven niet alleen een dieper inzicht in zichzelf, maar ook in de omringende natuur. Het idee van wegvluchten van de realiteit zoals wij dat in de vervreemdende moderne samenleving kennen, is daardoor psychologisch gezien nauwelijks mogelijk. Het sterke groepsbewustzijn en de diepe verbondenheid met de natuur sluiten dat uit.

Echter, als gevolg van de populariteit in het westen is er een volledige industrie ontstaan rondom ayahuasca waarbij dit oorspronkelijke doel volledig uit het oog verloren is. In Zuid Amerika is veel armoede; ayahuasca is een manier om geld te verdienen aan rijke westerlingen. Het gebruik van het middel is hier uit zijn natuurlijke verband gerukt en het wordt op een totaal andere manier gebruikt. Wij zijn hier niet met de jungle opgegroeid, maar meestal in de stad waardoor we de vanzelfsprekende band met de aarde missen. Hier heerst individualiteit in plaats van groepsbewustzijn; we beschouwen de wereld om ons heen als mechanisch in plaats van magisch.
Als we dan vanuit die vervreemding en zonder goede één op één begeleiding dit middel gaan slikken kan dit al gauw tot een verlies van aarding leiden.

Vooral gevoelige mensen kunnen in contact komen met allerlei astrale energieën waardoor voor hen het gebruik er van erg gevaarlijk is.

Ik heb het onderwerp een jaar laten liggen omdat ik vond dat ik er geen recht op had om hier over te schrijven, omdat ik het middel nog nooit gebruikt heb. Toch denk ik dat een ander perspectief belangrijk is en daarom deel ik mijn gedachten over het gebruik van ayahuasca.

Aardende spiritualiteit

Zo sprak ik 2 jaar geleden een (gevoelige) jongeman die ayahuasca ceremonies was gaan organiseren. Hij vertelde dat hij zijn leven totaal toevertrouwde aan “Moeder ayahuasca”. Niet alleen tijdens de ceremonies vertrouwde hij hierop maar ook gedurende zijn alledaagse leven. Ik begreep dat ayahuasca voor hem een vlucht was om zelf verantwoording te nemen voor zijn leven. Zijn verhaal maakte grote indruk op mij. Zijn leven was namelijk een puinhoop! Hij woonde nog bij zijn ouders omdat hij schulden had. Hij zag zijn kinderen niet meer en zat midden in een rechtszaak met zijn ex. Het feit dat hij dit middel als een god aanbad laat zien dat dit medicijn op een verkeerde manier gebruikt kan worden. Toch zijn er ook veel mooie, positieve verhalen van mensen. Vooral als je vast loopt in het leven kan het een opening teweeg brengen. De positieve verhalen die ik hoor zijn van mensen die juist willen voelen en willen landen in hun lijf ipv het te willen overstijgen. Het gaf hen daarnaast ook verruimde inzichten die hen verder hielpen.

Wat ik echter vooral om mij heen hoor is dat deze inzichten heel moeilijk te integreren zijn in het dagelijks leven, en veel mensen met een ontaardend gevoel achter blijven. Als je ayahuasca wilt gaan gebruiken moet je sterk in je schoenen staan.

Dit is ook niet geheel zonder risico, niet alle aanbieders zijn competent en in staat om correct te handelen. Hoe competent ze ook zijn, jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen (geestelijke) gezondheid. Vraag je altijd af of de persoon die jou begeleidt, jou werkelijk begrijpt. Heeft hij (of zij) werkelijk inzicht in het proces waar jij in zit?
Naast goede begeleiding is het nodig om het contact met de natuur op te zoeken. Als we nieuwe lagen in onszelf ontdekken hebben we altijd de levende natuur nodig van de aarde zelf. Zonder dat kunnen we de nieuwe energieën in onszelf niet verbinden met de aarde, en zullen ze ons gaan wegtrekken van de aarde. Goede aarding betekent dat jouw innerlijke werkelijkheid verbonden is met de uiterlijke.
Als bijvoorbeeld ayahuasca jou een eenheidservaring geeft, wordt die eenheidservaring bekrachtigd als je in een bos rond loopt. Je zult dan gaan voelen dat het bos, met al zijn levende wezens één geheel is – en dat jij daar bij hoort. De eenheidservaring krijgt dan een plaats in je aardse leven; je aarding verdiept zich.

Blijf je in de stad hangen, met al zijn hokjes en muren, dan kun je die ervaring niet aarden en gaat die ervaring vervreemdend werken en kan tot een toestand van psychose leiden. Of je wilt die eenheidservaring steeds weer opnieuw beleven, denkt daarvoor het middel nodig te hebben, en zo kan een verslaving ontstaan.

Een nuchtere vriendin van mij kreeg weken na deelname aan een ayahuasca ceremonie nog geestelijke problemen en zat tegen een psychose aan. Ze raadt het mensen dan ook af om ayahuaca te gebruiken want je weet niet wat het met je doet.

Kwetsbaar durven opstellen

Ik wil graag uitleggen waarom het niet verstandig is voor (hoog) gevoelige mensen om ayahuasca te gaan of blijven gebruiken.

Als (hoog) gevoelig persoon sta je heel erg open, je voelt veel van je omgeving. Je kunt te maken hebben met angsten omdat je juist te open staat. Je energieveld gaat door gebruik van ayahuasca nog meer open staan, waardoor dit je juist wegtrekt van jezelf en je aarding. Psychedelische middelen kunnen je tijdelijk inzichten geven, maar die zijn niet gegrond. Het gaat er juist om onze Zielenenergie dichter naar de aarde te brengen. Niet uit je lichaam, maar dieper erin. We hebben allemaal behoefte aan echte verbindingen en soms kan je via deze middelen een verbinding ervaren. Maar als die niet menselijk genoeg is, dan raak je juist verwijderd van menselijkheid en menselijke verbindingen.

Het is beter om te stoppen met die middelen en je gevoelens van verbinding, diepgang en betekenis in het contact met anderen, en de aarde en zijn levende natuur, te ervaren en je daar voor open te stellen. Vooral als we een onafhankelijke, autonome kant hebben dan gaat het erom die originaliteit en oorspronkelijkheid te verbinden in een diepgaand contact met anderen. Je daarvoor durven openstellen is van groot belang. Ayahuasca brengt je dan wel heel fijn in je eigen wereldje, vooral als je gevoelig bent, kan je in een extatische bewustzijnstoestand komen. Je voelt je geweldig en verlicht en los van de aarde, maar het is niet verbonden genoeg, al kan het wellicht voelen alsof het echter is dan de aardse werkelijkheid!

Het is juist de bedoeling om je kwetsbaarheid en angsten in relaties met je medemensen en de wereld te doorleven. Daar ligt de oplossing! De oplossing ligt er niet in om in je eigen wereldje te blijven hangen maar juist autonomie in verbondenheid te ontwikkelen. In een relatie “nee” durven zeggen is belangrijk. Niet de relatie verbreken zodra je je autonomie verliest. Je kunt beter je autonomie verliezen en voelen wat dat met je doet, om daarna opnieuw je grenzen aan te geven, dan dat je in die losse wereld gaat zweven want daar komt niets uit voort uiteindelijk. Dat kan je misschien wel denken maar het is niet verbonden met de aarde.

De juiste balans

Mijn identiteit werd niet bekrachtigd in mijn jeugd, ik werd niet gezien als jong meisje. Voelde me altijd onbegrepen en moest mezelf wegcijferen om te kunnen overleven. Ik vluchtte met mijn zielenenergie naar boven. Ik ontwikkelde daardoor geen eigen persoonlijkheid en geen ik-kracht. Dit zorgde voor veel problemen op latere leeftijd.

Mijn problemen en mijn angsten zijn anders dan die van de gemiddelde mens. Als ik spreek over een juiste balans tussen onze persoonlijkheid en het grotere geheel dan zie je dat bij de meeste mensen de balans meer naar de persoonlijke kant is uitgeslagen, namelijk: je wordt als mens geboren, je bent een met het geheel en je voelt eenheid in je wezen. Dan word je geboren bij mensen die dit niet weerspiegelen. Ze zijn zelf gewond, je voelt dat je niet geliefd bent om wie je bent. Er worden hoge eisen aan je gesteld en je gaat je gedragen zoals de mensen om je heen willen dat je je moet gedragen.

Als je dit lang genoeg hebt gedaan wordt je weliswaar beloond en geprezen en geliefd om je prestaties, maar je bent ook heel ver van jezelf verwijderd geraakt. Dan ontstaat er een persoonlijkheid wat sommigen een ego noemen. Je gaat je aanpassen en je vergeet wie je bent! Je kunt dit niet even van je afschudden want blokkades zijn ontstaan waardoor het moeilijk is om weer je ware zelf te ervaren. Dat veel gevoelige mensen op jonge leeftijd een vlucht nemen naar ayahuasca is daarom niet vreemd. We leven in een moeilijke gebroken wereld. Het is pijnlijk om hier te zijn, het is niet makkelijk. Dus je hebt de neiging tot verdoving of je zoekt naar een andere uitweg. Dat is begrijpelijk maar niet de oplossing.

Waarom ayahuasca?


Stel je overweegt ayahuasca te gebruiken. Vraag je dan eens af waarom je dit middel wilt gebruiken. Waarom denk je dat je de inzichten of ervaringen die je zoekt alleen met behulp van dit middel kunt verkrijgen? Welke overtuiging zit daar achter?
Probeer die overtuiging eens los te laten.
Stel je eens voor dat het universum jou voortdurend probeert te helpen, jou voortdurend de wijsheid probeert aan te reiken die je zoekt. Stel je eens voor dat alle wijsheid al in je zit. Dat je alleen maar hoeft te stoppen met tegenhouden van die hulp. Je hebt geen ayahuasca nodig om tot zelfkennis te komen, alleen de bereidheid de donkere kanten van jezelf liefdevol en zonder oordelen onder ogen te zien. Zeg eens werkelijk “ja” tegen jezelf.
Dit is namelijk de diepste reden waarom je ayahuasca wilt gebruiken: ergens zit er een “nee” in jezelf. Ergens zit er een blokkade, onderdruk je iets. Je denkt dat je ayahuasca nodig hebt om die blokkade op te lossen. Dat is niet zo; voel waar die nee zit, laat het los, verander het in een ja zodat het weer gaat stromen.
De volgende oefening kan je daarbij helpen.

Oefening:  Maak contact met je Hogere Zelf

Ik deel hieronder een prachtige oefening. Ik leer je hoe je op een aardse en veilige manier contact maakt met je ”Hogere Zelf”

Het mooiste is als je dit rollenspel met iemand samen kan doen.

Je Hogere Zelf is jouw bron van wijsheid en onvoorwaardelijke liefde. Het is het deel van jou dat het leven goed kent en daar veel kennis van heeft. We kunnen er bewust voor kiezen om contact te maken met deze bron in ons.

Je bron van liefde of ook wel je Hogere Zelf is 24/7 bij je en houdt onvoorwaardelijk van je. Stel je nu voor dat je Hogere Zelf een paar meter bij je vandaan zit in een stoel. Ze noemt je bij je naam en zegt “Ik zie jou Ellen” “Ik zie dat je moe gestreden bent, Ik zie dat je het zwaar hebt en veel pijn ervaart, maar ik ben hier en houd onvoorwaardelijk van je, mag ik dichterbij komen?”

Ben je klaar voor je eigen liefde? Kan je haar dichterbij laten komen?

Op jouw tempo nodigt je haar nu uit om dichterbij je te komen zitten. Ze pakt je hand en legt hem in de hare. Ze streelt je hand zachtjes en jij streelt haar terug. Het voelt nog onwennig en vreemd in jullie eerste contact.

Na een tijdje laten jullie weer los en je Hogere Zelf gaat weer in de stoel een paar meter bij je vandaan zitten. Voel het verschil nu in je lichaam. Voel je je meer aanwezig?

Rollen omgedraaid:

Jij speelt nu zelf je Hogere Zelf, en de ander speelt jouw “kleine zelf”. Kijk en voel wat deze verandering van plek met je doet. Je ziet jezelf nu met al je vermoeidheid en pijn. Dit kan heel confronterend zijn. Vraag of je dichterbij mag komen. Als de ander dat niet wilt accepteer dat dan. Forceer niets. Mag je dichterbij komen, kijk dan hoe je dit zo zacht en liefdevol mogelijk kan doen. Kijk jouw kleinere deel liefdevol in de ogen en pak zijn of haar hand. Na een paar minuten nemen jullie weer afscheid. Dit is een hele krachtige oefening die mijn leven heeft veranderd.

Verbod op het middel

Bovenstaande oefening is veel aardser en zachter dan het paardenmiddel ayahuasca waar sinds 1 Oktober 2019 een verbod op is gekomen vanwege het psychoactieve bestanddeel DMT, wat wordt beschouwd als een harddrug. Dit verbod kwam er niet zonder reden. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn mensen overleden tijdens of kort na een ayahuasca sessie.
Het verbod op ayahuasca wil niet zeggen dat het sindsdien niet meer gebruikt wordt, er is namelijk geen controle op ayahuasca gebruik dat is te veel gedoe, de ceremonies zullen gewoon nog plaatsvinden of met andere bestanddelen.

Psychedelische middelen, zoals ayahuasca, zetten het kanaal naar je onderbewuste wijd open, waardoor verdrongen herinneringen overweldigend naar boven kunnen komen. Een short cut naar geluk is er niet, ook niet via ayahuasca of een ander medicijn. Het leven zelf is een spirituele inwijding als je daar oog voor hebt. Al je ervaringen in het leven zijn waardevol. Je hart gaat geleidelijk open als je leed ziet in de wereld en bij je naasten.

Je ontwikkelt zelfliefde als anderen waarvan je had gehoopt dat niet aan je kunnen geven. Je ervaart daardoor dat je zelf de bron van liefde in je hebt, waardoor je je innerlijk kind kunt omarmen wat niet voldoende gezien en geliefd werd vroeger. Je wordt je eigen vader en moeder die je gemist hebt in je kinderjaren. Dit gebeurt allemaal in jouw veilige armen met grond onder je voeten.

Geschreven door:

Ellen Worm www.lightworker.eu  en

Gerrit Gielen  www.gerrit-gielen.nl

Afbeelding: artiest onbekend

Meld je aan voor een Online Lichtcirkel. Tijdens de Online Lichtcirkel zullen samen een stralend veld creëren waarmee we de zaadjes van licht en compassie in onszelf en elkaar kunnen laten ontkiemen. Onze harten gaan meer open zodat we opgetild worden uit de zwaarte en onvoorwaardelijke liefde kunnen ervaren. Dit gevoel kan je meenemen in je dagelijks leven en dit blijven voeden. Regelmatig met een Lichtcirkel meedoen helpt je in dit proces. Voor meer informatie en datums: https://www.lightworker.eu/lichtcirkels-nl/lichtcirkel-3-maart-2020/